Dienas lÓdz LÓgo - ???? ?? ????????? ???? - Days to Ligo

Dienas lÓdz ZiemassvÁtkiem - ???? ?? ????????? - Days to Christmas
LÓdz Jaunajam gadam - ???? ?? ?????? ???? - Days to New Year